شرایط پذیرش عضویت

شرکتهای حقوقی عضو سازمان نظام صنفی که توانایی رعایت حداقل استاندارهای کیفی و فنی تعیین شده کمیسون را دارند لازم است درخواست خود را به همراه مدارک به دبیرخانه مجمع ارایه نمایند. لیست مدارک و حداقل های کیفی و فنی به نماینده متقاضی ارايه خواهد شد.