پرسش های متداول

جهت عضویت در مجمع چه مدارکی لازم است؟

برای عضویت شما باید این موارد را ارسال نمایید:

  • نام واحد صنفی
  • نام تجاری
  • آدرس وب سایت
  • سال تاسیس
  • شماره عضویت سازمان نظام صنفی
  • خدمات قابل ارائه
  • روزنامه رسمی
  • مدارک ثبتی
  • آدرس محل فعالیت
چگونه می توان به عضویت مجمع درآمد؟

باید اطلاعات مربوط به واحد صنفی خود را در فرم عضویت وارد نمایید

هدف از ایجاد این مجمع چه بوده است؟

این مجمع تصمیم دارد تا با فرهنگ سازی استفاده صحیح از خدمات فضای مجازی وب و موبایل با ایجاد شرایط انتخاب صحیح برای مصرف کننده ، جلوی هرگونه سوء استفاده از ذهن و سرمایه ی مخاطب را بگیرد.

چرا عضویت در مجمع شرکت های ارائه دهنده خدمات وب و موبایل اهمیت دارد؟

عضویت در مجمع شرکت های ارائه دهنده خدمات وب و موبایل در برخی از مناقصات و فعالیت های مرتبط مزیت یا الزام محسوب می گردد.

اعضای این مجمع پس از اعتبار سنجی و دریافت عضویت به عنوان یک واحد صنفی مجاز شناخته می شوند و مشتریان بیشتری می توانند با خیال آسوده به این واحدها اعتماد کنند.