سرویس های لینوکس

تعرفه لینوکس حرفه ای

فهرست حجم قیمت
1 250 MB 2,190,000 ریال
2 500 MB 3,290,000 ریال
3 1 GB 4,940,000 ریال
4 2 GB 7,390,000 ریال
5 5 GB 12,970,000 ریال
6 10 GB 19,460,000 ریال
7 20 GB 29,190,000 ریال

تعرفه لینوکس معمولی

فهرست حجم قیمت
1 100 MB 990,000 ریال
2 250 MB 1,490,000 ریال
3 500 MB 2,240,000 ریال
4 1 GB 3,390,000 ریال
5 2 GB 5,090,000 ریال
6 5 GB 8,890,000 ریال
7 10 GB 13,490,000 ریال