سرویس های ویندوز

تعرفه ویندوز حرفه ای

فهرست حجم قیمت
1 250 MB 2,410,000 ریال
2 500 MB 3,620,000 ریال
3 1 GB 5,440,000 ریال
4 2 GB 8,130,000 ریال
5 5 GB 14,270,000 ریال
6 10 GB 21,410,000 ریال
7 20 GB 32,110,000 ریال

تعرفه ویندوز معمولی

فهرست حجم قیمت
1 100 MB 1,090,000 ریال
2 250 MB 1,640,000 ریال
3 500 MB 2,470,000 ریال
4 1 GB 3,730,000 ریال
5 2 GB 5,600,000 ریال
6 5 GB 9,780,000 ریال
7 10 GB 14,840,000 ریال